Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Thứ ba - 31/01/2023 19:43
Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ nội dung của công tác này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, địa phương đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ nội dung của công tác này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, địa phương đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

 

Với những nỗ lực trong CCHC, năm 2022, Phú Yên đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế của các năm trước. Cụ thể là xử lý, khắc phục các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có nội dung bất cập; sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước.

 

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao

 

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, công tác CCHC của tỉnh được triển khai đồng bộ ở 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

 

Trưởng phòng Nội vụ huyện Đồng Xuân Nguyễn Đức Thuận cho biết: Quan tâm đặc biệt đến công tác CCHC, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các VBQPPL. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 61 của Chính phủ về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiến hành rà soát để kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Điều này đã góp phần chung vào tiến trình cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh.

 

Theo Sở Nội vụ, năm 2022, sở đã thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và đã tiến hành kiểm tra đối với 14 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nâng cao chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh.

 

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Đặc biệt, để góp phần khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách TTHC, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1028 phê duyệt đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức theo các đề án đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan hành chính về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo các quy định hiện hành. Đồng thời duy trì ổn định hệ thống máy chủ của tỉnh; vận hành, quản trị kỹ thuật Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thứ cấp hoạt động ổn định.

 

Đồng bộ nhiều giải pháp

 

Để giữ vững những kết quả đạt được trong thời gian qua và tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2023, cùng với tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp và thực hiện thống nhất đồng bộ.

 

Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy cho biết: Năm 2023, Sông Cầu tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 2021-2025 của thị xã; kế hoạch của Thị ủy, UBND thị xã về nâng cao hiệu quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thị xã tiếp tục kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ VBQPPL cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản mới ban hành; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC; tổ chức sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành các cơ quan hành chính Nhà nước…

 

Phó Giám đốc Sở TT-TT Lê Tỷ Khánh cho rằng cần tiếp tục tăng cường vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ; tăng cường cung cấp thông tin, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát, để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn…

 

Theo UBND tỉnh, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, người dân. Đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp... Đồng thời nghiên cứu, đổi mới phương thức đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh trên cơ sở lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và làm cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của tỉnh để kịp thời cụ thể hóa quy định pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của VBQPPL…

 

“Tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ sớm ban hành các VBQPPL, đồng bộ quy định chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu UBND tỉnh việc tiếp công dân cấp tỉnh. Đề nghị Bộ TT-TT có chính sách giảm giá cước dịch vụ bưu chính công ích về gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức và có hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả thuê dịch vụ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp bưu chính công ích đối với những TTHC không quy định thu phí, lệ phí…”, đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết.

 

Tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc; tổ chức các lớp đào tạo, cập nhật, bổ sung kiến thức mới; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong thực thi công vụ.

 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ

 

PHẠM THÙY

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp