Gắn cải cách hành chính với phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ sáu - 24/12/2021 01:48
Năm 2021, dù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhưng tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và chú trọng xây dựng, phát triển chính quyền điện tử (CQĐT) để thích ứng với tình hình mới hiện nay.
Gắn cải cách hành chính với phòng chống tham nhũng, lãng phí

Năm 2021, dù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhưng tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và chú trọng xây dựng, phát triển chính quyền điện tử (CQĐT) để thích ứng với tình hình mới hiện nay.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế

Trao đổi với Báo Phú Yên, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết:

 

- Năm 2021, công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và phát triển CQĐT của tỉnh; nâng cao tỉ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

* UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trên địa bàn như thế nào, thưa đồng chí?

 

- UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, cải thiện các chỉ số có liên quan đến CCHC. Trong đó tập trung chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh; xây dựng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và Quy chế làm việc trên môi trường điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt bằng hình thức phù hợp đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp; ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh và Kế hoạch thực hiện công tác CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã bổ sung Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh để phù hợp với các nội dung Nghị quyết 76 của Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan, địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ ban hành kèm theo Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh và thực hiện tốt theo phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đến nay, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 54/54 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 100%.

 

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng DVC trực tuyến hoặc nộp hồ sơ, đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế việc tập trung đông người, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm tình trạng lây lan dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, không để hồ sơ trễ hạn.

 

Bộ phận “một cửa”của UBND huyện Tây Hòa giải quyết TTHC cho công dân. Ảnh: PHẠM THÙY

 

* Còn trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử có những bước tiến gì, thưa đồng chí?

 

- Để góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt để xây dựng CQĐT, Chính quyền số (CQS) của tỉnh. Cụ thể, đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển CQS giai đoạn 2021-2025; Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021; Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch về triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; Quyết định về ban hành Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021; chỉ đạo các cơ quan, địa phương giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến.

 

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; triển khai ứng dụng Microsoft Team họp trực tuyến để đảm bảo tổ chức các cuộc họp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về chuyển đổi số Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và ký kết thỏa thuận với Công ty CP FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025.

 

* Những phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong năm 2022 như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Năm 2022, tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Thường xuyên nắm bắt, đánh giá thực tiễn của tỉnh và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm, cách làm hay của các tỉnh bạn để áp dụng phù hợp vào công tác CCHC của tỉnh.

 

Nghiên cứu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trên cơ sở lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp làm cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tham mưu ban hành cơ chế gắn công tác CCHC với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

 

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để kịp thời cụ thể hóa quy định pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của chính sách trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách TTHC; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp DVC.

 

Đồng thời sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng và hợp lý về cơ cấu. Tổ chức các lớp đào tạo, cập nhật, bổ sung kiến thức mới; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ công tác xây dựng CQĐT, CQS của tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong thực thi công vụ.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

Đến nay, 100% các sở, ngành, địa phương triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong công việc; các hệ thống đã kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các cơ quan, địa phương đã triển khai gửi văn bản có ký số qua hệ thống ký số tổ chức đối với văn bản số hóa từ bản giấy để phát hành, đưa vào hệ thống để xử lý.

 

PHẠM THÙY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây