Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương

Thứ tư - 27/10/2021 10:51
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm mới đây, Tỉnh ủy đã thảo luận trước khi thông qua nội dung Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh
Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm mới đây, Tỉnh ủy đã thảo luận trước khi thông qua nội dung Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển địa phương, đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Các nội dung được lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cụ thể hóa theo các định hướng phát triển đất nước, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Trọng tâm của CTHĐ là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gồm ba nội dung lớn:

 

Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 

Nội dung này, dự thảo CTHĐ đề cập 8 đề mục chính. Trong đó, đầu tiên xác định là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

 

Tập trung thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung làm tốt các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một trong những việc làm cụ thể là thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn nữa chủ trương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quán triệt, cụ thể hóa thực hiện chủ trương Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

 

Năm nội dung tiếp theo trong nhóm nhiệm vụ giải pháp này là công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận, hướng đến mục tiêu đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần kiên trì, kiên quyết, liên tục quyết tâm chính trị cao để thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng và hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

 

Tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội bền vững

 

Đây là nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong CTHĐ nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. CTHĐ xác định, để đạt được mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện đầu tiên là phải kiểm soát đại dịch COVID-19, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an toàn của người dân là trên hết, trước hết.

 

Quán triệt thực hiện các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững.

 

Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao sản xuất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm và nền kinh tế. Trong đó, đề cập các nhiệm vụ quan trọng: Phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; hoàn thiện hệ thống phân phối, hạ tầng thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử phát triển thị trường thương hiệu cho sản phẩm được sản xuất trong tỉnh. Dịch vụ du lịch và logistics cần quan tâm, đầu tư; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch… Phát triển công nghiệp ưu tiên các ngành có lợi thế tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, cạnh tranh cao, tạo đột phá, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trên địa bàn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KH-CN. Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách bảo đảm an ninh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển.

 

Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

 

Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng khu vực phòng thủ, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới...

 

Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là khu vực trọng yếu về quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình hành động này; Tỉnh ủy viên có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với các nhiệm vụ giải pháp liên quan tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

 

Thành lập các ban chỉ đạo (tổ công tác) thực hiện các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng ban (tổ trưởng tổ công tác).

 

Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ nêu trên để xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện với lộ trình cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, nguồn lực và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 

TRẦN QUỚI

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Tin hot trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây