Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Thứ hai - 04/10/2021 23:30
Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, hiệu quả
Tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, hiệu quả, gắn việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết với tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp

 

Ngay sau khi Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, ngày 10/11/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 01-CT/TU về việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất ý chí, hành động và sự đồng thuận của xã hội trong quá trình thực hiện.

 

Bằng nhiều hình thức phong phú như hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kết nối với các điểm cầu cấp huyện; tổ chức hội nghị cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí; hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp; hội nghị đảng viên, đoàn viên, hội viên..., nhiều cấp ủy tổ chức linh hoạt loại hình học tập, đảm bảo cho 100% cán bộ, đảng viên được tham gia học tập. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng phù hợp với tình hình thực tế, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch 13-KH/TU chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng toàn tỉnh đã khẩn trương, nghiêm túc, nỗ lực thực hiện, đến ngày 29/4/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc học tập quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Việc tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo. Theo đó, cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp đều có bài thu hoạch cá nhân, trong đó chú trọng xác định nhiệm vụ của người đảng viên trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đề xuất các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị và cương vị công tác của bản thân.

 

Công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp được tập trung chỉ đạo thực hiện, với nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đổi mới mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải toàn văn nghị quyết, đồng thời có nhiều bài viết phân tích làm rõ từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết; phản ánh không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Mặt trận, các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của các nghị quyết phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên, phối hợp cấp ủy các cấp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân… Để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ và tham gia thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tỉnh đoàn, Báo Phú Yên phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên internet…

 

Linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện phòng chống dịch

 

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt, BTV Tỉnh ủy đã thành lập các tổ biên tập chương trình hành động, quy định, nghị quyết thực hiện, đến nay Tỉnh ủy đã ban hành 6 chương trình hành động, BTV Tỉnh ủy ban hành 5 nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, bổ sung nhiệm vụ giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện. Ngay sau khi có các chương trình hành động, quy định, nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tập trung ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiểm soát, tuy nhiên dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp tục tăng cường vận động người dân không lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nới lỏng từng bước đi đôi tăng cường kiểm soát dịch; thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Công tác tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được BTV Tỉnh ủy xác định là việc làm thường xuyên, liên tục. Trước mắt, tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các chương trình hành động, quy định, nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. Chú trọng tuyên truyền, quán triệt theo chiều sâu bằng các hội nghị trực tuyến, các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi; mở rộng và nâng cao chất lượng các hội thi tìm hiểu nghị quyết; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tuyên truyền nghị quyết; bố trí thời gian hợp lý để cán bộ, đảng viên tham gia trao đổi, thảo luận, góp ý về những chủ trương lớn, những vấn đề liên quan đến địa phương, đơn vị để xây dựng, bổ sung biện pháp, giải pháp thực hiện; phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, đội ngũ trí thức… Tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong các phong trào thi đua yêu nước… qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, ra sức khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: baophuyen.com.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp