Triển khai toàn diện, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ hai - 27/02/2023 22:22
Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đột phá, tư duy mới của Đảng, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa, tạo sự thống nhất cao về bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đột phá, tư duy mới của Đảng, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa, tạo sự thống nhất cao về bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trả lời Báo Phú Yên, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, cho biết:

 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là nghị quyết có tầm quan trọng chiến lược của Đảng ta. Nhìn lại kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Phú Yên còn có những hạn chế, tồn tại nhất định. Mặt khác, những khó khăn, thách thức do bối cảnh tình hình mới đặt ra, cần phải đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới. Do đó, việc tổng kết nghị quyết theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương là hoạt động hết sức cần thiết nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ ra những kết quả, thành tựu đã đạt được; đồng thời thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tới.

 

* Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) trên địa bàn tỉnh?

 

- Việc Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho thấy bước phát triển đột phá về nhận thức, tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới mới, có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường. Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Cấp ủy, chính quyền các cấp nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, tổ chức quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN); qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; nắm, dự báo, giải quyết cơ bản kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế công tác dân vận, giải quyết tốt công tác an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách quân đội, hậu phương quân đội, chính sách người có công cách mạng...

 

Mặt khác, công tác quản lý đối với nhiệm vụ QP, AN ngày càng chặt chẽ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP, AN, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả phong trào vì an ninh Tổ quốc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) địa bàn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

* Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần làm gì thưa đồng chí?

 

- Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới; các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn; tranh chấp về chủ quyền biển đảo, tài nguyên, các yếu tố an ninh phi truyền thống… sẽ diễn ra ngày càng phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, TTATXH. Sự nghiệp QP, AN trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp để ứng phó, xử lý các tình huống mới đặt ra, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nền độc lập của dân tộc.

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi đề nghị các ban ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp đã đề ra; đặc biệt phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp thu các bài học kinh nghiệm rút ra trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

 

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, đó là vừa xây dựng và vừa bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, phải tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng; đồng thời đẩy mạnh giáo dục quốc phòng toàn dân để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, tạo sự đồng thuận, thông suốt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

 

Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn chặt với củng cố QP, AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Từng bước đầu tư, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nhất là đầu tư các nguồn lực xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có độ tin cậy ngày càng cao; xây dựng lực lượng dân quân thường trực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng các công trình chiến đấu, sở chỉ huy cơ bản, khu căn cứ hậu cần - kỹ thuật, trường bắn, thao trường huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

 

Thứ ba, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, để không ngừng củng cố niềm tin và thế trận lòng dân vững chắc.

 

Thứ tư, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là mục tiêu, quan điểm, phương châm, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

* Xin cảm ơn đồng chí! 

 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ chiến lược luôn song hành với nhiệm vụ xây dựng CNXH. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

HÀ MY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp